ครูและนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ให้ได้ไปเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศรัสเซีย

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสคงความยินดีกับ ครูณัฐรดา ศรีภูมิรัติ กับ เด็กชายกฤติยาภรณ์ นนทะจักร์ ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ให้ได้ไปเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศรัสเซีย และ เด็กหญิงกรกช วรรณะ ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ให้ได้ไปเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศเนปาล