ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฐานิตา อดทน
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางสาวกัลยา แก้วจันทร์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสุวิมล ปันทะนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางณฐมน คงวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 )
นางนฤมล ทิพย์ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวนันทวรรณ หงษ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางวิลาวัณย์ อิทธิเดช
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
นายศศิคุณ วิเศษทรัพย์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวหนึ่งศิลป์ ขัติยะหล้า
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ตา
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสาวจิระประภา นันตา
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -