พันธกิจพันธกิจ  (Mission)

- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล