ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ที่ตั้ง 516 หมู่ที่10 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด  ตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120
โทรศัพท์ 053-311705
โทรสาร 053-311094
ชื่อเว็บไซต์ https://www.sswr.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2475  
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ชั้นอนุบาล2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียนชาย 620
จำนวนนักเรียนหญิง 649
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,269
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 100
ชื่อผู้อำนวยการ นายศฤงคาร แป้นกลาง
เขตพื้นที่บริการ  5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14  ตำบลยุหว่า และ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม