ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวนฤมล นพไทย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางเพลินพิศ สิทธิราษฏร์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางพัชรี จันโม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 )
นางกรองจิตร์ ธรรมคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวปิยะธิดา เชียงสา
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวสุธรรม ยาริมูล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 )
นางสาวภาวินี โชติกมงคล
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวสรินยา ธนะแพทย์
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางสาวธีราภรณ์ อุปละ
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวกมลศิริ แก้วน้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวนฤมล ศรีพวงใจ
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาษาจีน) )
นางสาววิมลรัตน์ ชิตนันท์พงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (คอมพิวเตอร์) )