ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
      โรงเรียนนี้เดิมเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอชื่อโรงเรียนบ้านแมวิทยาคาร ตั้งอยู่บ้านเปียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอบ้านแม (เดิม) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2463 สามเณรถา  ปินตาคำ  เป็นครูใหญ่ คนแรก ต่อมาที่ว่าการอำเภอโยกย้ายมาตั้งอยู่ติดถนนหลวงสายเชียงใหม่–ฮอด เขตหมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า โรงเรียนถึงย้ายตามมาด้วย และได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นโรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงบประมาณจัดซื้อที่ดินจากราษฎรก่อสร้างอาคารเรียนแบบเรือนไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน มี ร.บ.จันทร์  สิทธิประณีต เป็นครูใหญ่ ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2475  โดยมีมหาอำมาตย์โทพระยากัลยานุวัฒน์วิสิทธิ  สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ  เป็นผู้ทำพิธีเปิด 
          ในปี  พ.ศ. 2495  เกิดพายุใหญ่พัดหอประชุม  ซึ่งเป็นที่เรียนจนใช้การไม่ได้  ต้องอาศัยศาลาวัดเป็น
ที่เรียน พระครูภาวนานุกุล (สุวรรณ สุวรรณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดร้องสร้านและอดีต เจ้าคณะตำบลยุหว่า ร่วมกับราษฎรได้บริจาคเงินสมทบกับทางราชการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แบบ ป1ก. รูปตัวแอล (L) มีนายทอง กิตติศรี เป็นครูใหญ่ นายประเสริฐ กาญจนดุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานเปิดอาคาร 
เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2501 
          ในปี  พ.ศ. 2501  นี้  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  มีนายสุริยน  ไชยวัณณ์  เป็นครูใหญ่ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ได้จัดสร้างหอประชุมขนาด  8×27  เมตร และจัดพิธีฉลองหอประชุมเมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2509 โดยมีหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธี
          โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ ยกฐานะเป็นโรงเรียนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่  5  ธันวาคม พ.ศ. 2535 มีนายทอง  สุอินต๊ะ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก และผ่านเกณฑ์ ก.ค. เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9  เมื่อวันที่  20  กันยายน พ.ศ. 2542 และวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2542 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 มี ดร.จำนงค์  อภิญดา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และผ่านเกณฑ์ ก.ค. เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9  เมื่อวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2558 และวันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 2    ในปี พ.ศ. 2565 โดยนายสมัคร มูลประการผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้ยกระดับห้องเรียนพิเศษ mini english program ขึ้นเป็น english program และได้เปิดห้องเรียนmini english program ขึ้นในระดับปฐมวัย   ปัจจุบันมีศฤงคาร แป้นกลาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          จากสภาพบริบทที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลสันป่าตองและอยู่ใกล้กับวัดร้องสร้าน  ท่านพระครูพัฒนาภิวัฒน์  (หลวงพ่ออุ่นเรือน  จิตฺตปาโล) อดีตเจ้าอาวาสซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2549  ได้ให้การสนับสนุนและเป็นองค์อุปถัมภ์ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร  และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชม  นิยมยกย่อง ศรัทธาและให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพด้านการจัดการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับ WORLD CLASS  ต่อไป