บุคลากรอื่น

นางวรรณวิสา สุนา
ลูกจ้างชั่วคราว
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
นางสาวพิมพ์ชนก เต๋จ๊ะ
ลูกจ้างชั่วคราว
( เจ้าหน้าที่ห้องสมุด )
นางสาวหยดเทียน ศรีกันทา
ลูกจ้างชั่วคราว
( เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียนEP/ )
นางสาวพรทิพย์ เตจ๊ะนัง
ลูกจ้างชั่วคราว
( เจ้าหน้าที่การเงิน )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -