ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายมนตรี ทองอรุณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางณัฐรดา ศรีภูมิรัติ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางนฤมล อ่างคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 )
นางสาวณภัค ชีพพึงวนา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางณัฐนันท์ แสนเรือน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 )
นางพรพิมล อ้นบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางทรายทอง บุญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
นายปรีชา ต้อตานา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
นางสาวพัณณ์ชิตา พูลสุข
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นายทิวไผ่ กันทะดี
ครูอัตราจ้าง
( ครูTAประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -