ผลงานด้านสถานศึกษา

ผลงานด้านสถานศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู้ปฎิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
- รางวัลองค์กรต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

- รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ระดับเหรียญเงินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ

- โรงเรียน รับรางวัล IQA AWARD ระดับ ดีเด่น ประเถท สถานศึกษาขนาดใหญ่ประจำปี 2566
- โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ