ลูกจ้างประจำ

นายนคร ใจสุข
นักการภารโรง
นายจักรี เดชะเสาร์
นักการภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางพิกุล กันอินทร์
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางวราพร สิงห์กี
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางกัลยา แก้วหลวง
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางอภิญญา ปัญญาติ๊บ
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวดรุณี ใจสุข
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -