ฝ่ายบริหาร

นายศฤงคาร แป้นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาววารุณี ธินวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางณฐพร มูลวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นายเตชิต พรหมมาเย็น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -