วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน 

วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม 

นำสู่สากล  ชุมชนมั่นใจให้ความร่วมมือ