ผลงานด้านผู้บริหารสถานศึกษา

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา

- รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ผู้บริหารโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
นางสาวบุญสิตา คำมา   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาววารุณี ธินวล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน


- รางวัลบุคคลคุณธรรม ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐด้วยพลังบวร จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  นายสมัคร  มูลประการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)


- รางวัลบุคคลคุณธรรม ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐด้วยพลังบวร จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

- รางวัล "ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่" ประจำปี ๒๕๖๔
  นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
  นางสาวบุญสิตา คำมา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
  นางสาววารุณี ธินวล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)