ผลงานด้านครูและบุคลากร

ด้านครูและบุคลากร


- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  นางทรายทอง บุญโญ
- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
   นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์
- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
   นายบงการ ศรีนันตา
- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
   นายกฤษฎา สาทะติ

- รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
นางทรายทอง บุญโญ  (เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ เข้าร่วมในระดับ สพฐ.)
นางวิลาวัณย์ อิทธิเดช (เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ เข้าร่วมในระดับ สพฐ.)
นางณัฐนันท์ แสนเรือน (เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ เข้าร่วมในระดับ สพฐ.)
นางกรรณิกา แสนใจเป็ง (เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ เข้าร่วมในระดับ สพฐ.)
นางวรางคณา เภาโพธิ์ (เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ เข้าร่วมในระดับ สพฐ.)
นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์
นางสาวธิดารัตน์ แสนปัญญา
นางสาววรัชญ์สรา สุขอ้าย
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ก้อนแก้ว

- รางวัล "ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน" ประจำปี ๒๕๖๔
  นางพิมพ์ผกา เมืองไสย

- รางวัล "ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่" ประจำปี ๒๕๖๔
  นางจิราพร ชมภูมิ่ง
  นางพรพิมล ไวยกุล
  นายปรีชา ต้อตานา
  นางอุบลรัตน์ คำฟู
  นางสาวอัจฉรา ผดุงพานิช
  นางพรพิมล อ้นบำรุง
  นางณฐมน คงวงษ์
  นายบงการ  ศรีนันตา
  นางสาวชัชกมล สุริยะ
  นางสาวหทัยทิพย์ ใจดวง
  นางสุภาพ ชมเกตุแก้ว
  นางฝนกมล ใจวัง

- รางวัลระดับเหรียญทอง "ครูดีในดวงใจ" ตัวแทนระดับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นางวรางคณา เภาโพธิ์
- รางวัลระดับเหรียญทอง "ครูดีในดวงใจ" 
  นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์

- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
   นายกฤษฎา สาทะติ
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
   นายกฤษฎา สาทะติ
- รางวัลเหรียญเงินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
   นางสาวพรทิวา เมืองลือ
- รางวัลเหรียญเงินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
   นางอุบลรัตน์ คำฟู
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
   นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
   นางวรางคณา เภาโพธิ์