ผลงานด้านผู้เรียน

ด้านผู้เรียน

- รางวัลต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
  เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองมูล
  เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีวิชัย
  เด็กหญิงภัคพร  อินต๊ะวงศ์
  เด็กหญิงพิชญ์มล  ธรรมชัยเมือง