โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2566
- ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษานำร่องในการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงแบบออนไลน์ (RT e-Exam) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4