วันเด็กอนุบาลประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดย คณะครูสายชั้นอนุบาลและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเอกการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ให้กับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 และ 3 ของโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดย นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอนุบาล