กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดย นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาววารุณี ธินวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ในกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีลห้า และภายในงานมีท่านพระครูสุตภัทรกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดร้องสร้าน ผู้นำชุมชุน หมู่ 10 และ หมู่14 พร้อมตัวแทนชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม และ ร่วมสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พร้อมกัน จำนวน 1 จบ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัยในตนเองและมีค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ