ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่