Merry Christmas & Happy New Year 2023

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอ ง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)นำโดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานวัน Merry Christmas & Happy New Year 2023 ให้แก่นักเรียนชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของแต่ละชั้น และมีฐานกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก