กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนออนไลน์

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้มอบเกียรติบัตรและเช็คของขวัญให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมประกวดการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการการส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลในการประกวด และขอให้พัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป