วันตรุษจีน ปี 2566

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 2566 พร้อมมอบของรางวัลจากการประกวดผลงานนักเรียนด้านภาษาจีน เช่น การแต่งกายชุดจีนสวยงาม การร้องเพลงจีน การวาดภาพระบายสี การคัดลายมือภาษาจีน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนรู้ประวัติวันตรุษจีน เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ส่งเสริมการการเรียนรู้ภาษาจีนและการแสดงความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียน