“กาดหมั้วสวร.พอเพียง”

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ได้มีการจัดกิจกรรม“กาดหมั้วสวร.พอเพียง”ในช่วงเช้าให้นักเรียนทุกระดับชั้นและผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้นำสินค้ามาจำหน่ายหลายประเภท อาทิเช่น ของกิน ของใช้ พืชผักสวนครัว ของที่ระลึกต่างๆ เป็นกิจกรรมที่จัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้รู้จักการซื้อขาย การจำหน่าย