การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
****ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรคและจังหวัดเชียงใหม่