างวัลจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ระดับคุณธรรมต้นแบบ”

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ระดับคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2559-2564) ได้รับรางวัล 3 ปีติดต่อกัน ปี 2562 , ปี 2563 ,ปี 2564