การอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area)

วันที่ 5 มีนาคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)จัดการอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area) ผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีทีมวิทยากรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ