รับการตรวจสอบและติดตามการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับการตรวจสอบและติดตามการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จาก นางคนิตฐา คำแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4