การประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test:RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) การประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test:RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564