การประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ (รุ่นที่ 13) ประจำปี 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผอ.สมัคร มูลประการ รองรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ รองวารุณี ธินวล พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครู เข้าร่วมการประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ (รุ่นที่ 13) ประจำปี 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (รุ่นที่ 5) ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4