การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดห้องเรียน ชั้นป.4 ปีการศึกษา 2565 และประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์พลังสิบ ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ห้องเรียนปกติ) ผ่านโปรแกรม zoom