การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)​ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)​ ชั้น ป.6 มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบ 198 คน