การประเมินเพื่อขอพิจารณาเปิดห้องเรียนพิเศษ EP/ MEP

วันที่ 18 มกราคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอพิจารณาเปิดห้องเรียนพิเศษ EP/ MEP นำโดย - นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 - นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 - นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ - นางแสงจันทร์ กันยะมูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการ - นางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มาร่วมการประเมินเพื่อขอพิจารณาเปิดห้องเรียนพิเศษ EP/ MEP ณ ห้องประชุมทองจำนงค์