โรงเรียนวิถีพุทธ “ ระดับเพชร ”

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ “ ระดับเพชร ” ตามโครงการ “โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4