รางวัลโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรรมความดี

รางวัลโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรรมความดี โครงการพัฒนายุวฑูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564