โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับการติดตามผลตามโครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน ตามแผน EEP. จากมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับการติดตามผลตามโครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน ตามแผน EEP.  จากมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน  และรับมอบชุดติดตามรับส่งสัญญาณข้อมูลพลังงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน