ประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน