การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายญาณวุฒิ ทับทิมสี เด็กหญิงกมลชนก อินต๊ะพิงค์ และเด็กหญิงอัญมณี ก้อนแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณครูน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566
?>