Open House Nothern Region 2023 ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน ห้องเรียน English Program ที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับภูมิภาค English Medium instruction Programmes Open House Nothern Region 2023 ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด "Reimagining English- Medium Education:Driversity,Equity, Inclusion and togetherness" "พลิกโฉมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ: ความเสมอภาค ความหลากหลาย เติมเต็มจินตนาการและการอยู่ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566