ต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นำโดย
นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
นายประคอง พิไรแสงจันทร์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายพงษ์รติ แก้วอ้าย ศึกษานิเทศก์
นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์
โดยได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ในด้านการบริหารงาน 4 ฝ่าย และจุดเน้น "3 มิติ 6 จุดเน้น" ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 4