วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีประธานนักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ในการกล่าวรายงาน และขอบพระคุณผู้อำนวยการที่มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่นการแสดงละครพื้นบ้าน , การประกวดแข่งขันคัดลายมือ , การประกวดแข่งขันร้องเพลง , การประกวดกายแต่งกายแฟนซี , การแข่งขันแต่งคำขวัญ เป็นต้น ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)