โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ที่ได้รับรางวัลในวันประชุมผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ที่ได้รับรางวัล
- โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้รับรางวัล เป็นสถานศึกษาที่มีกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพสมควรได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่
- โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
- โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้รับรางวัล เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่