ข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนคณะครูที่เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
ระดับปฐมวัย นางวรางคณา เภาโพธิ์
ระดับประถมศึกษา นางสาวนฤมล นพไทย
ณ ห้องแสงเดือนแสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ระดับปฐมวัยจำนวน 22 โรงเรียน ระดับประถมศึกษาจำนวน 20 โรงเรียน