เข้าร่วมประกวดเล่านิทานงานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระภาษาไทยร่วมกับโครงการห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้นำตัวแทนนักเรียน
เด็กหญิงภรณ์ชนก ขุนแปะ ป.2/5
เด็กชายสมิทธิ์ ตาดี ป.5/5
ครูผู้ฝึกสอน
นางพรพิมล ไวยกุล
นางพัชรี จันโม
นางนฤมล ทิพย์ปัญญา
นางสาวพิมพ์ชนก เต๋จ๊ะ
เข้าร่วมประกวดเล่านิทานงานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์พอร์ต