กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียน พร้อมนำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินขบวนเดินขบวนรณรงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตองตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด