วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2566

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายศฤงคาร แป้นกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววารุณี ธินวล พร้อมด้วยคณะครูกิจการนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่