"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่งของ สวร.ทั้งสองท่าน ได้แก่
นางวรางคณา เภาโพธิ์ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย (ได้เป็นตัวแทนระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์
(ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา)
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564