กิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

กิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
วันที่ 10 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 คน เข้าร่วมร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติพันธุ์) จัดโดยทางเทศบาลตำบลสันป่าตอง