ร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ แด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการของโรงเรียนประจำปี2564

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ แด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการของโรงเรียนประจำปี2564 จำนวน 5 ท่าน และพนักงานบริการจำนวน 1ท่าน รวม 6 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebook โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและพนักงานบริการของโรงเรียนร่วมกัน