นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดโรงเรียน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดโรงเรียน จาก นางสาวพูนศิริ วิทามงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) มีการประชุมครู บุคลากร ผู้ปกครอง (Online) เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา โดยเน้นความปลอดภัยของนักเรียน  มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรายงานมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา มีความพร้อมสามารถดำเนินการสอนแบบ ON SITE และมีการดำเนินการตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ศคบ.จังหวัดเชียงใหม่และกรมควบคุมโรคได้อย่างเคร่งครัด