ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) คณะคร..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุครบ 12 ปี เข้ารับการฉีด..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุครบ 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ แด่ข้าราชการครูที่เกษียณอาย..

ร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ แด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการของโรงเรียนประจำปี2564

กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนออนไลน์

กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564

"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564

นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเ..

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการ..

การมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับทางโ..

นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรและนักเรียนให้ก..

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับการติดตามผลตาม..

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับการติดตามผลตามโครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลั..